นางสาวภาวนา งามสุทธิ
นายด่านศุลกากรเขมราฐ
เมนูหลัก
ลิงค์ภายนอก
 
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
 
 

ทำเนียบนายด่านจากอดีตถึงปัจจุบัน
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล การดำรงตำแหน่ง
1 นายสวัสดิ์  อินทร 2513 - 2516
2 นายณรงค์วิทย์  ธีรนะวนิชย์ 2516 - 2517
3 นายพิสิษฐ์  โพธิษเฐียร 2517 - 2518
4 นายสมหมาย  นิลวัชน์ 2518 - 2519
5 นายเฉลิม  กะลัมพะเหติ 2519 - 2521
6 นายอุดม  ศรีสุริยสวัสดิ์ 2521 - 2523
7 นายทนงชัย  มูลเมฆ 2523 - 25 23
8 ว่าที่ ร.ต.ประไวทย์  วิมุกตะลพ 2523 - 2524
9 นายนิกร  การกุศล 2524 - 2525
10 นายสุรศักดิ์  วิไลรัตน์ 2525 - 2527
11 นายวิวัฒน์  วุฒิญาณ 2527 - 2527
12 นายประสิทธิ์  บัวใหญ 2527 - 2530
13 นายมนูญ  พงษ์เขตกิจ 2530 - 2531
14 นายไพโรจน์  สถิตวิทยา 2531 - 2532
15 นายกิตติ  ฉายากุล 2532 - 2533
16 นายยุทธพร  สำนวน 2533 - 2534
17 นายสิทธิพร  ไตรพิทักษ์ 2534 - 2536
18 นายภิญโญ  พึ่งประชา 2536 - 2539
19 นายไพบูลย์  ลิ่มสมบูรญ์ 2539 - 2540
20 นายสิทธิชัย  คงตระกูล 2540 - 2543
21 นายมนูญ  จันแป้น 2543 - 2546
22 นายผจญศักดิ์  ครองชนม์ 2546 - 2548
23 นายกำธร  เจริญสุข 2548 - 2550
24 นายปกรณ์พันธ์ บุปผาพรหม 2550 - 2551
25 นายสมยศ  กันแตง 2551 - 2557
26 นายประสงค์  เพริดพริ้ง 2557- 2559
27 นายวัลลภ  วุฒาพาณิชย์ 2559- 2560
28 นางสาวภาวนา  งามสุทธิ 2560- ปัจจุบัน