นางสาวภาวนา งามสุทธิ
นายด่านศุลกากรเขมราฐ
เมนูหลัก
ลิงค์ภายนอก
 
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
 
 

ประวัติความเป็นมาด่านศุลกากรเขมราฐ
ด่านศุลกากรเขมราฐตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2484 เดิมเป็นด่านฝากอำเภอเขมราฐ มีนายอำเภอเป็นนายด่าน อาศัยที่ว่าการอำเภอเป็นที่ทำการด่านจนถึง พ.ศ. 2513 กรมศุลกากรได้รับอนุมัติให้เป็นด่านเอกเทศมีนายด่านเป็นข้าราชการส่วนกลาง บริหารราชการเองโดยธรรม  และได้รับมอบงานจากนายอำเภอ (นายประเวศ  ราชฤทธิ์) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2513 แล้วจัดหาที่ราชพัสดุเพื่อปลูกสร้างที่ทำการด่านได้ 2 ไร่ 1 งาน 21 วา 2 ศอก ติดกับท่าด่านเดิมมีร่องน้ำลึกเข้าออกได้ทุกฤดูกาล พร้อมกันนั้นได้ของบประมาณปี 2515 เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการด่าน 1 หลัง พร้อมเสาธง 1 เสาโดยใช้แบบก่อสร้างของกรมโยธาธิการ และบ้านพักข้าราชการ 4 หลัง โดยใช้แบบก่อสร้างของกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงทรงมะลิลา เมื่อได้งบประมาณแล้วจึงลงมือก่อสร้าง โดยเซ็นสัญญากับผู้รับเหมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2515 และวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2515 ก่อสร้างเสร็จและส่งมอบอาคารเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2515 รวมเวลา 4 เดือน 17 วัน ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 307,000 บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ต่อมา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2537 กรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้กรมศุลกากรใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน อบ.26 เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา ซึ่งเป็นบริเวณที่ดินที่ 1 ติดกับด่านเพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 5 หลัง โดยใช้แบบก่อสร้างของกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 2,064,000 บาท (สองล้านหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 แล้วเสร็จเมื่อ 13 กันยายน 2538 แต่ด่านก็ยังไม่มีสถานที่เก็บรักษาของกลางจึงต้องเก็บของกลางไว้ถุนบ้านซึ่งมีพื้นที่เพียง 8 ตารางเมตรเท่านั้น ไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษาของกลางจำพวกไม้แปรรูป เรือ รถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ และรถยนต์บรรทุก เป็นต้น บางคดีเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วต้องคืนของกลางให้แก่เจ้าของ ของกลางนั้น ๆ ก็ไม่อยู่ในสภาพดีดังเดิมเพราะต้องตากแดดตากฝนเป็นระยะเวลานาน อันเป็นเหตุให้ต้องถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ ถึงแม้ของกลางที่ขายได้ก็จะทำให้ราคาตกอย่างมาก เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ท่านอธิบดีกรมศุลกากรในขณะนั้นจึงได้อนุมัติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2538 ให้ก่อสร้างคลังเก็บรักษาของกลาง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ปัจจุบัน ด่านศุลกากรเขมราฐ   ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  งบลงทุน  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2552 จากกรมศุลกากร เป็นจำนวนเงิน  8,623,300  บาท  เมื่อได้รับงบประมาณดังกล่าวมาแล้วก็ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปตามกระบวนการโดยขอความอนุเคราะห์จากโยธาธิการและผังเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินการ ด่านศุลกากรเขมราฐได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยใช้วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน 6,886,202 บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจำนวน 1,737,098 บาท หรือร้อยละ 20.14 ปัจจุบันพร้อมที่จะเปิดให้บริการประชาชนแล้ว